About TOEIC


 

TOEIC

เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา แบบทดสอบชุดนี้จึงมีทั้งความยากง่ายปนกันไป

 

TOEIC

จึงเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ในประเทศไทยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานการบิน การเงิน การโรงแรมและบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ ได้นำ TOEIC ไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ กัน บางแห่งเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน บางแห่งใช้เพื่อวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาของพนักงาน หรือใช้เพื่อวัดระดับเพื่อคัดเลือกพนักงานเข้าอบรม ดูงานหรือสัมมนาต่างประเทศหรือเป็นเครื่องมือในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง

toeicsquare , toeic , ติวสอบtoeic,รับรองผล toeic

ลักษณะของการสอบ TOEIC

TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้าน Passive Skills จึงมีอยู่ 2 ส่วน คือ แบบทดสอบการฟัง และการอ่าน แบบทดสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 200 ข้อ ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมงเต็ม

ส่วนที่ 1 Listening Comprehension
ในส่วนแรกเป็นแบบทดสอบการฟัง เป็นแบบเลือกตอบ 100 ข้อ โดยผู้สอบจะได้ยินคำถามแต่ละข้อเพียงครั้งเดียว แบบทดสอบการฟังแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย คือ

Part ที่ 1 รูปภาพ (Picture Items)
ผู้สอบจะเห็นรูปในแบบทดสอบ และจะได้ยินประโยคสั้น ๆ 4 ประโยคซึ่งไม่ได้เขียนอยู่ในแบบทดสอบ ผู้สอบจะต้องดูรูปและเลือกประโยคที่ถูกต้องตรงกับรูปนั้น ๆ
Part ที่ 2 คำถาม (Question-Response)
ในส่วนนี้ผู้สอบจะได้ฟังคำถาม และคำตอบ 3 คำตอบซึ่งไม่ได้เขียนอยู่ในแบบทดสอบผู้สอบ จะต้องฟังและเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
Part ที่ 3 บทสนทนา (Short Conversations)
ผู้สอบจะได้ยินบทสนทนาสั้น ๆ ระหว่าง 2 คน ซึ่งไม่ได้เขียนอยู่ในแบบทดสอบ ในแบบทดสอบจะมีคำถามเกี่ยวกับบทสนทนานั้น ๆ แล้วมีคำตอบ 4 คำตอบเขียนอยู่ ผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องตรงกับคำถามนั้น ๆ
Part ที่ 4 บทพูด (Short Talks)
ผู้สอบจะได้ยินบทพูดลักษณะ เช่นคำประกาศต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้เขียนอยู่ในแบบทดสอบ จะมีคำถาม 2-4 คำถามเกี่ยวกับบทพูดนั้นพร้อมคำตอบ 4 คำตอบในแต่ละข้อ ผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องกับคำถามนั้น ๆ

ส่วนที่ 2 Reading Comprehension

เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถทางด้านการอ่าน 100 ข้อ ใช้เวลาสอบ 75 นาที แบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย

 • Part ที่ 5 ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ (Incomplete Sentences)
  ผู้สอบจะได้อ่านประโยคที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีข้อให้เลือก 4 ข้อ ผู้สอบจะเลือกคำหรือวลีที่ถูกต้องเพื่อเติมประโยคนั้น ให้สมบูรณถูกต้อง
 • Part ที่ 6 เติมคำลงในบทความ (Text Completion)
  มีบทความ จดหมาย และคำประกาศต่างๆ ผู้สอบจะต้องเติมคำให้สมบรูณ์ ซึ่งข้อสอบอาจจะถามในเรื่องของไวยากรณ์ หรือคำศัพท์ต่างๆ
 • Part ที่ 7 ข้อความ (Reading Passages)
  จะมีข้อความหลายชนิดให้อ่าน เช่น คำประกาศ คำโฆษณา หนังสือ จดหมาย หรือตารางเวลา แล้วมีคำถามที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2-4 คำถาม

 

การสมัครสอบ TOEIC

ผู้ที่ต้องการทราบทักษะด้านภาษาอังกฤษสามารถติดต่อขอสอบ TOEIC ได้ทุกวันจันทร์ – เสาร์ตลอดทั้งปี ซึ่งทางศูนย์สามารถจัดสอบแต่ละครั้ง ได้ตั้งแต่ 1 คนจนถึง 10,000 คน ตามความต้องการของผู้สอบหรือองค์กร เว้นเฉพาะวันอาทิตย์กับวันนักขัตฤกษ์เท่านั้น โดยเปิดสอบที่ทำการของศูนย์ฯที่กรุงเทพฯกับเชียงใหม่วันละสองรอบ เวลา 9:00 และ 13:00 เป็นประจำ ผู้ที่ต้องการสอบสามารถโทรศัพท์สำรองที่นั่งสอบได้ที่ 0-2260-7061 ระหว่างวันจันทร์ – เสาร์ ระหว่างเวลา 08:00 – 16:30 สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการให้ศูนย์ฯ ไปจัดสอบให้นอกสถานที่ก็สามารถกำหนดวัน และเวลาสอบได้ตามความสะดวกไม่เว้นวันอาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์

 

หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนสอบมีดังต่อไปนี้

 1. รูปถ่าย 1 รูป ขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ในกรณีใช้ใบเหลืองจำเป็นต้องติดรูปถ่าย) หรือ Passport

 

ค่าสอบ

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สอบยื่นหลักฐานไม่สมบูรณ์ถือว่าสละสิทธิ์สอบ

 • ค่าใช้จ่ายในการสอบ
 • ค่าสอบสำหรับบุคคลทั่วไป 1,500 บาท
 • ค่าสอบสำหรับองค์กรจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สอบใน 1 ปีจากองค์กรนั้นๆ
 • สำหรับผู้ที่ขาดสอบ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 500 บาทในการสอบครั้งต่อไป
 • ค่าใบประกาศนียบัตร 300 บาท (ในกรณีที่ผู้สอบต้องการใบประกาศนียบัตร)

 

เวลาสอบ

ศูนย์โทอิคจะจัดสอบวันจันทร์ถึงวันเสาร์ วันละสองรอบ คือ เวลา 9.00 – 11.30 และ 13.00 – 15.30 ผู้สอบสามารถเลือกเวลาสอบได้

 

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวันสอบ

ผู้สอบสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกวันสอบได้ แต่ต้องดำเนินการก่อนถึงวันสอบ 1 สัปดาห์ ซึ่งจะมีค่าดำเนินการ 500 บาท ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกวันสอบภาษณ์ ในระยะเวลาน้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนถึงวันสอบ จะเสียค่าดำเนินการ 1000 บาท หากไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากผู้สอบไม่สามารถมาสอบตามวันที่กำหนดไว้ ทางศูนย์จะไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

ผลการสอบ TOEIC

ทุกครั้งที่สอบจะได้รับผลสอบที่เรียกว่า TOEIC Score Report ซึ่งจะระบุชื่อผู้สอบ วันที่สอบ รหัสประจำตัว หน่วยงาน วันเดือนปีเกิด คะแนน Listening คะแนน Reading และคะแนนรวม หรือ Total Score คะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่งคะแนนการฟังเป็น 5-495 คะแนนและการอ่าน 5-495 คะแนน ส่วนด้านหลังของ TOEIC Score Report จะมีคำอธิบายคะแนนที่สอบได้ ซึ่งจะชี้ให้ผู้สอบเข้าใจว่า เมื่อฟังหรืออ่านภาษาอังกฤษแล้วจะเข้าใจอะไรได้บ้าง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาภาษาได้เป็นอย่างดี

ผลการสอบสามารถรับได้หลังจากสอบแล้ว 1 วันทำการ สำหรับเชียงใหม่ และจังหวัดอื่นสามารถรับได้ 3 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.30 ผลคะแนน TOEIC สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก และยังสามารถนำไปใช้ได้ทั่วทั้งหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานบิน โรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร

 

หลักฐานในการขอรับผลสอบ

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือ Passport (ในกรณีใช้ใบเหลืองจำเป็นต้องติดรูปถ่าย) มารับผลสอบ
 • ใบลงทะเบียนสอบโทอิค
 • ในกรณีให้ผู้อื่นมารับแทนต้องนำหลักฐานทั้งสองอย่างข้างต้นและบัตรประชาชนของผู้มารับแทนด้วย
 • หากผู้สอบมีความประสงค์จะรับผลทาง EMS จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมเสียค่าดำเนินการ 50 บาท ผลสอบจะถูกจัดส่งในวันถัดไป

 

*สำหรับการสอบในนามองค์กรทางศูนย์จะจัดส่งให้กับผู้ประสานงานของแต่ละองค์กร

หากผู้สอบไม่ไปรับผลสอบ ทางศูนย์สอบจะเก็บรักษาผลคะแนนไว้ให้ 90 วัน หากเลยกำหนดและยังไม่มีการมารับใบรายงานผลคะแนน ทางศูนย์จะทำลายใบรายงานผลคะแนนดังกล่าวซึ่งหากต้องการรับเอกสารในภายหลังจะต้องร้องขอผลคะแนนใหม่ (Reprint) และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการร้องขอ 100 บาท ผลคะแนนจะได้ในอีก 2 วันถัดมา (ในกรณีคะแนนสอบอายุไม่เกิน 2 ปี)


สถานที่สอบ TOEIC

ศูนย์สอบโทอิค (กรุงเทพ)
อาคาร BB Tower (ใกล้ตึก Grammy)
ชั้น 19  ถนนสุขุมวิท 21 อโศก กรุงเทพฯ 10110
Tel:       02 2607061 และ 02 2593990
Fax:     02 6643122
E-mail:  toeic@cpathailand.co.th

ศูนย์สอบโทอิค (เชียงใหม่)
ชั้น 3 อาคารนวรัตน์  4/6 แก้วนวรัตน์ ซอย 3 เชียงใหม่ 50000
Tel:    053 248208 และ 053 306600
Fax:   053 248208